Ramraksha stotra

shareShare facebook twitter
Posted: 13 years ago
This hymn is written by Budha-kaushik rishi and is a very potent hymn for it wards of evil n fear of mind, also recited when traveling.

Ram Raksha Stotra

Viniyogah:

Aasya Shriramrakshastrotamantrasya budhkaushik hrishi:

ShriSitaramcandro devta anushtup Chanda: Sita shakti:

Shriman hanuman keelkam ShriRamcandapreetyeRthe

Ramrakshastotrajape vinyOgah:

Dhyaaedaajaanu baahum dhyaanam dhrit shar
dhanusham badhhpadmaasanastham

Peetam vaaso vasaanam navkamaldalspardhinetram prasannam .

Vamaankaarooddh sita mukhkamal milallochanam neerdaabham
naanaalankaar deeptam dadhat murujataamandalam Ramchandram .

STOTRAM

Charitam Raghunaathasya shut koti pravistaram I

Ekaikam aksharam punsaam mahaa paatak naashanam II 1 II

Dhyaatvaa nilotpal shyaamam Ramam rajeev lochanam I

Jaanaki lakshmanopetam jataa mukut manditam II 2 II

Saasitoor dhanurbaan paanim naktam charaantakam I

Swalilayaa jagat traatumaavirbhuntam ajam vibhum II 3 II

Ram rakshaam patthet praagyaha paapaghaneem sarv kaamdam I

Shiro may Raaghavah paatu bhaalam Dasharathaatmjah II 4 II

Kausalyeyo Drishau Paatu Vishvaamitra priyah shrutee I

Ghraanam paatu makha traataa mukham saumitrivatsala II 5 II

Jihvaam vidyaa nidhih paatu kanttham bharat vanditah .

Skandhau divyaayudhah paatu bhujau bhagnesh kaarmukah II6II

Karau seetapatih paatu hridayam jaamadagnyajit I

Madhyam paatu khara dhwansi naabhim jaambvadaashrayah II7II

Sugriveshah katee paatu sakthini hanumat prabhuh I

Uru Raghoot tamah paatu rakshakul vinaashkrit II 8 II

Jaahnuni Setukrit Paatu janghey dasha mukhaantakah I

Paadau vibhishan shreedah paatu Ramokhilam vapuh II 9 II

Etaam Ram balopetaam rakshaam yah sukriti patthet I

Sa chiraayuh sukheeputri vijayi vinayi bhavet II 10 II

Paataal bhutalavyom chaari nash chadmchaarinah I

Na drashtumapi shaktaaste rakshitam ramnaambhih II 11 II

Rameti Rambhadreti Ramchandreti vaa smaran I

Naro na lipyate paapeir bhuktim muktim chavindati II 12 II

Jagat jaitreik mantrein Ram naam naabhi rakshitam I

Yah kantthe dhaareytasya karasthaah sarv siddhyah II 13 II

Vajra panjar naamedam yo Ramkavacham smaret I

Avyaa hataagyah sarvatra labhate jai mangalam II 14 II

Aadisht vaan yathaa swapne Ram rakshaimaam harah I

Tathaa likhit vaan praatah prabu dho budh kaushikah II 15 II

Aaraamah kalpa vrikshaanam viraamah sakalaapadaam I

Abhiraam strilokaanam Ramahi Shrimaansah nah prabhuh II 16 II

Tarunau roop sampannau sukumaarau mahaa balau I

Pundreek vishaalaakshau cheerkrishnaa jinaambarau II 17 II

Fala moolaa shinau daantau taapasau brahma chaarinau I

putrau dashrathasyetau bhraatarau Ram Lakshmanau II 18 II

Sharanyau sarv satvaanaam shreshtthau sarv dhanush mataam I

Rakshah kul nihantaarau traayetaam no raghuttamau II 19 II

Aattasajjadhanushaa vishusprishaa vakshyaashug nishang sanginau I

Rakshnaaya mum Ram lakshmanaa vagratah pathi sadaiv gachhtaam II 20 II

Sannadah kavachi khadagi chaap baan dharo yuvaa I

Gachhan manorathaa nashch Ramah paatu salakshmanah II 21 II

Ramo daashraltih shooro lakshmanaaru charo balee I

Kaakutsthah purushah purnah kausalyeyo raghuttmah II 22 II

Vedaant vedyo yagneshah puraan puru shottamah I

Jaanaki vallabhah shrimaan prameya paraakramah !! 23 II

Ityetaani japan nityam madabhaktah shraddhyaan vitah I

Ashvamedhaadhikam punyam sampraapnoti na sanshayah II24II

Ramam doorvaadal shyaamam padmaaksham peet vaasasam I

Stuvanti naambhirdivyern te sansaarino naraah II 25 II

Ramam Lakshman poorvajam raghuvaram sitapatim sundaram I

Kaakutstham karunarnvam gunnidhim viprapriyam dhaarmikam II 26 II

Raajendram satyasandham Dashrath tanayam shyaamalam shaantmurtium

Vande Lokaabhiraamam Raghukultilakam Raghavam Raavanaarim I

Ramaay Rambhadraay Ramchandraay Vedhasey

Raghunaathaay naathaay sitayah paataye namah II 27 II

Shri Ram Ram Raghunandan Ram Ram

Shri Ram Ram Bharataagraj Ram Ram

Shri Ram Ram Runkarkash Ram Ram

Shri Ram Ram Sharanam bhav Ram Ram II 28 II

Shri Ram Chandra Charan

Shri Ram Chandra Charanau manasaa smaraami

Shri Ram Chandra Charanau vachasaa grinaami

Shri Ram Chandra Charanau Shirasaa namaami

Shri Ram Chandra Charanau Sharanam prapadye II 29 II

Maataa Ramo Matpitaa. Ram Chandrah

Swaami Ramo matsakhaa Ram Chandrah

Sarvasvam may Ram Chandra Dayaalur

Naanyam jaane naive jaane na jaane II 30 II

Dakshiney Lakshmano yasya vaame cha janakaatmajaa I

Purato marutir yasya tama vande Raghunandanam II 31 II

Lokaabhi Ramam rana rangdheeram

Rajeev netram Raghuvansh naatham

Kaarunya roopam karunaa karantam

Shri Ram Chandram Sharanam prapadye II 32 II

Manojavam maarut tulya vegam

Jitendriyam buddhi mataam varishttham

Vaataatmjam vaanar youth mukhyam

Shri Ram dootam Sharanam prapadye II 33 II

Koojantam Ram raameti madhuram madhuraaksharam I

Aaruhya Kavitaa Shakhaam vande Vaalmikilokilam II 34 II

Aapdaampahar taaram daataaram sarvsampdaam I

Lokaabhiramam Shri Ramam bhooyo bhooyo namaamya hum II 35 II

Bharjanam bhav beejaanaam arjanam sukh sampdaam I

Tarjanam yum dootaanaam Ram Rameti garjanam II 36 II

Ramo Rajmani sadaa vijayate Ramam Ramesham bhaje

Ramenaa bhihtaa nishaacharchamoo Ramaay tasmai namah

Ramannaasti paraayanam partaram Ramasya daasosmyaham

Rame Chittalayah sadaa bhavtu me bho Ram maamudhhar II 37 II

Ram Rameti Rameti Ramey Rame manoramey I

Sahastra naam tatulyam Ram naam varaananey II 38 II


Posted: 13 years ago
a request can you provide the short jist /translation in english for us and also add this to lyrics gallery?
second request: can you make it a bit colorful?

Posted: 13 years ago
Yup will give a gist of the same , shortly n also will try n be more colorful....i must get acquainted with the terms here Smile
Posted: 13 years ago
Ram Raksha Stotram Meaning
**************************

OM, Salutations to Lord Ganesh.

The author of this hymn is budhakaushika . The god is sitaaraamachandra . The
metre is
anushTubh. The power is sitaa, central pivot is hanumaan.h and usage is to
recite.

Thus begins the dhyaana of this mantra -
one should meditate raama who has arms reaching his knees, who is holding a
bow and arrow,
who is seated in a lotus position, who is wearing yellow clothes, whose eyes
compete with
petals of a fresh lotus, who looks satisfied, whose eyes are fixed on
lotus-like (pretty)
face of sitaa sitting in his left lap, whose color is like that of rain cloud,
who has
adorned different jewelery, who is wearing hair reaching upto his thighs.

Thus begins the dhyaana of this mantra -
one should meditate raama who has arms reaching his knees, who is holding a
bow and arrow,
who is seated in a lotus position, who is wearing yellow clothes, whose eyes
compete with
petals of a fresh lotus, who looks satisfied, whose eyes are fixed on
lotus-like (pretty)
face of sitaa sitting in his left lap, whose color is like that of rain cloud,
who has
adorned different jewelery, who is wearing hair reaching upto his thighs.

The life story of Shri RAma has a vast expanse and each and every letter of it
is capable of destroying even the greatest sins of mankind .           ;         

Let us meditate on the lotus-eyed, dark-complexioned Rama who is well-
adorned with a crown of hair and has Sita and Lakshmana alongside.

(Let us meditate raama)
who has a sword in a receptacle and bow, and arrows,
who destroyed the demons, who is not born but is incarnated
to protect the world with his actions .

May the learned read the Ramaraksha 'stotram', which destroys all sins and
grants all desires . (Begin listing details of the body to be protected)
May raama who is raghu's descendant protect my head . May raama who is
dasharatha's son protect my forehead .

May the lord raama who is kausalyaa's son, protect my eyes . raama who is
favorite
of vishvaamitra protect my ears . raama who is savior of yaGYa protect my nose.
raama who is affectionate to lakshmaNa protect my mouth .

May the raama who is a sea of knowledge protect my tongue.
May raama who is saluted by bharata protect my neck.
May raama who holds divine weapons protct my two shoulders.
May raama who broke shiva's bow protect my two upper arms.

May the rama who is the husband of sitaa protect my two hands.
May raama who conquered parashuraama protect my heart.
May raama who killed rakshasa named khara protect my abdomen.
May raama who gave refuge to jambavad.h protect my navel .

May raama who is master of sugrIva protect my waist.
May raama who is master of hanumaama protect my two hips.
May raama who is the best of raghus and who destroyed the
lineage of raakshasa protect my two thighs .

May raama who built the bridge protect my two knees.
May raama who killed ten faced ones protect my two shins.
May raama who gave the wealth to bibhIshhaNa protect my two feet.
Thus may he protect my entire body .

May the good man who readeth this 'stotra', which has all the power of
Rama, be blessed with long life, happiness, children, success and humility .

No one, who is wandering below the earth or on the earth
or above the earth or those who wander surreptitiously changing
their forms, will even be able to see the man
protected by raamanaama . (let alone bring any harm to him).

No sin can attach to the man who singeth the praise of the lord and he will
prosper in this world and get salvation .

One who wears this mantra of raama naama that has conquered the world
around his neck will have all the powers at his beck and call .

He who wears this armour called vajrapa.njara will be unscathed and will win
victory everywhere.

Budhakaushika was commanded in his dream by Lord Shiva to compose this hymn
and he did so, as soon as he awoke in the morning .

Rama, who grants all desires, removes all obstacles and is the praise
of all three worlds, is our 'Lord' indeed.

May the two brothers ever protect us, who are young, handsome, lotus-eyed
and bark and deer-skin dressed .

These two sons of Dasharatha, the brothers Rama and Lakshmana,
the ones who are subsisting on roots and fruits and practicing
penance and celibacy, these two scions of Raghu protect us, the foremost among the
archers, the destroyers of the demons and the refuge of all beings,
(may they) protect us

Rama and Lakshmana (both), their bows pulled and ready, their hands on the arrows (packed) in ever full quivers (carried on their backs), may they
always escort me in my path, for my protection

Ever prepared and armed with sword, shield and bows and arrows and
followed by Lakshman , Rama is like our cherished thoughts come to life,
may he (along with Lakshman) protect us .

Rama, the scion of Raghu and the son of Dasaratha and Kausalya, and ever ,
accompanied by Lakshmana, is all powerful and is the perfect man (Lord).

The rama, who is perceived thru vedaanta, who is lord of all yaGYa,
is ancient and the best man who is beloved of jaanakii and whose
bravery is unmeasurable .

My devotee(says Lord Shiva),
who recites these (names of raama) with faith, will attain more religious
merit than one obtainable by horse-sacrifice . There is no
doubt about it .

Those who sing the praise of Raama (who is lotus-eyed, dark-complexioned and
dressed in yellow clothes) thro' this hymn, are (no longer) ordinary men
trapped in the world (they get liberated!)        & nbsp;         & nbsp;        

I salute that Rama who is handsome,
the elder brother of Lakshmana, the
husband of Sita and the best of the scions of the Raghu race, Him who is
the ocean of compassion, the stockpile of virtues, the beloved of the
Brahmans and the protector of Dharma, Him who is the practiser of the
Truth, the lord emperor of kings, the son of Dasaratha, dark-complexioned and
the personification of Peace and tranquillity, Him who is the enemy of
Ravana, the crown jewel of the Raghu dynaty and the
cynosure of all eyes .

I salute that Rama who is benevolent and cool as moon, and who is the lord
of Sita and the master guardian of all.

I surender to that Rama who is the delight of the Raghus, elder brother of
Bharata and the tormentor of his enemies in the war .

The two feet of Rama, I remember them in my mind, I praise them by
my speech, I bow to them by my head I take resort in them!

Rama is (like) my mother, father, master and friend, indeed the kind-hearted
Rama is all I have . I know of no other (like him), (I really) don't!

I salute that Rama who has Lakshmana on his right and Sita on the
left and who has Hanuman in his front.

I take refuge in that Rama who is quite pleasing to the sight, the master of
the stage of war, lotus-eyed, lord of the Raghu race and compassion-
personified.

I take refuge in the lord Hanuman who is as fast as the mind, equals his
father, the wind-God, in speed, is the master of the senses, the foremost
amongst the learned, the leader of the Monkey forces and the great messenger
of Shri Rama.

I salute the great sage Valmiki who sings the glorious name of Rama
resorting to his Ramayana as sweetly as a cuckoo will sing sitting atop a
tree .

I bow again and again to Ram who removes all obstacles and
grants all wealth and pleases all.

The roar of the Ramanama is the destruction of the cause of rebirth (hence
cause of liberation), the earning of all
wealth and a scare to Yama's messengers .

Rama, the jewel among the kings, Him I worship, by Him
the hordes demons have been destroyed, to him is said my prayer,
beyond Him there
is nothing to be worshipped, His servant I am, my mind is totally absorbed
in Him, O Ram, please lift me up.
This verse gives all the seven declensions of the singular
word raama and gives one way of remembering them!

O fair-faced Parvati! I enjoy saying raama raama.
Uttering but once the name 'Rama' is equal to the
uttering of any other 'name' of God, a thousand times .
Posted: 13 years ago
Clap Thanks u saved my work :-)

The method of meditating this stotra is by Recitation and it should be recited in a particular/prescribed manner only.
It is recommended that Ramraksha be recited 3 times a day-morn,noon, evening.

Benefits: wards of evil, the reciter is benefited by strong body n mind.
Recitation of Ramraksha and Ram naam equals the benefit of reciting Vishnu Sahasranama.
Posted: 13 years ago
http://www.2shared.com/file/3078233/dc340752/RaamRaksha.ht ml

Download Ramraksha stotra sung by Anuradha Paudwal.
Edited by Nidhz1 - 13 years ago
Posted: 13 years ago
Yes, this ram raksha stotra sung by anuradha paudwal is really good.
I have saved it to my cell phone & listen to it frequently.

Related Topics

No Related topics found

Topic Info

5 Participants 9 Replies 56369Views

Topic started by Nidhz1

Last replied by Nidhz1

loader
loader
up-open TOP